program pmm3
C fmc 95/2
C 
C Per llegir les coordenades d'un fitxer de sortida Chem3d
C i escriure-les en un fitxer d'entrada MM3.
C
     implicit real*8 (a-h,o-z)
     character*3 simb
C
10    format(1x,a2,i5,3f12.6,i5)
20    FORMAT(3F10.5,I5,5X,3F10.5,2I5)
30    FORMAT(3F10.5,a2,i3,'(',i3,')')
C Prepara algunes tonteries
     index= 0
     izero= 0
     zero= 0.
     read(5,*) natom
C El bucle es a partir d'aqui
200    continue
     read(5,10,end=2000) simb,nce1,x1,y1,z1,ncod1
C Si hi ha un parell d'atoms
     index= index+1
C     WRITE(6,20) x1,y1,z1,ncod1,x2,y2,z2,ncod2,index
     WRITE(6,30) x1,y1,z1,simb,ncod1,index
     goto 200
     write(6,*) ' Es impossible que hagis arribat aqui!!!'
     stop
2000   continue
     end