PROGRAM predi6
C fmd 96/03
C Per llegir coordenades sortida mm3(92) (format entrada)
C i escriure-les en un fitxer d'entrada per al Chem3D
C
C fmc 95/01
C
C Modificat perque no escrigui llista d'enllacats en la sortida
C i perque es carregui els ficticis
C
C fmc 92/7
C 
C Per llegir les coordenades d'un fitxer de sortida GAUSSIAN 
C i escriure-les en un fitxer d'entrada per a Chem3D. El fitxer 
C d'entrada ha d'estar pretractat, i el de sortida ha de ser 
C post-tractat. O sigui, que un programa bastant caqueta. 
C
     IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
     dimension ncod(104),simbol(104)
     character*3 simbol,simbi
     character*137 nores
10    format(3f10.5,a2,i3,1x,i3,1x)
C10    format(i5,i11,7x,3f12.6)
C20    format(a3,i5,3f12.6,i5,5i4)
20    format(a3,i5,3f12.6,i5)
30    format(a137)
C Prepara algunes tonteries
     n1= 1
     n2= 2
     n3= 3
     n4= 4
     n5= 5
     do 100 ii= 1,104
         ncod(ii)= 6666
         simbol(ii)= ' HA'
100       continue
C Els atoms per als que estic preparat
     ncod(1)= 11
     simbol(1)= ' H'
     ncod(3)= 30
     simbol(3)= ' Li'
     ncod(5)= 53
     simbol(5)= ' B'
     ncod(6)= 64
     simbol(6)= ' C'
     ncod(7)= 73
     simbol(7)= ' N'
     ncod(8)= 81
     simbol(8)= ' O'
     ncod(14)= 144
     simbol(14)= ' Si'
     ncod(15)= 159
     simbol(15)= ' P'
     ncod(16)= 164
     simbol(16)= ' S'
     ncod(17)= 171
     simbol(17)= ' Cl'
     ncod(26)= 266
     simbol(26)= ' Fe'
     ncod(42)= 426
     simbol(42)= ' Mo'
     ncod(44)= 446
     simbol(44)= ' Ru'
     ncod(45)= 456
     simbol(45)= ' Rh'
     ncod(49)= 493
     simbol(49)= ' In'
     ncod(76)= 766
     simbol(76)= ' Os'
     ncod(104)= 6666
     simbol(104)= ' XX'
C Molt pocs, no?
C Be, ara som-hi
     nce= 0
200    continue
C     read(5,10,err=1000,end=2000) nce,nat,x,y,z
     read(5,10,end=2000) x,y,z,simbi,ncodi,ncent
C     if(nat.eq.-1) goto 200
     nce= nce+1
C     write(6,20) simbol(nat),nce,x,y,z,ncod(nat),n1,n2,n3,n4,n5
     write(6,20) simbi,nce,x,y,z,ncodi
     goto 200
1000   continue
     write(6,*) ' Si el compilador funciones, passaria per aqui '	
     stop
     read(5,30) nores
     goto 200
     write(6,*) ' Es impossible que hagis arribat aqui!!!'
2000   continue
     end